RODO

CallCenter

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest 4BETTER.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 49/10, 60-842 Poznań, dalej zwana 4BETTER.BIZ.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

4BETTER.BIZ jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli  (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osobowe osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Dane osobowe pozyskane z zewnętrznych źródeł w celu podjęcia kontaktu telefonicznego (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające 4BETTER.BIZ w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Przekazywanie danych poza EOG: 4BETTER.BIZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: 4BETTER.BIZ nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również  w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające 4BETTER.BIZ w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. 
 • Przekazywanie danych poza EOG: 4BETTER.BIZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: 4BETTER.BIZ nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z 4BETTER.BIZ oraz realizacji łączących strony umów.

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą) .
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie 4BETTER.BIZ. 
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora. 
 • Przekazywanie danych poza EOG: 4BETTER.BIZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: 4BETTER.BIZ nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę. 

Dane osobowe pozyskane z zewnętrznych źródeł w celu podjęcia kontaktu telefonicznego

Informacje dotyczące danych kontaktowych: 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapytania o zgodę na przedstawienie oferty handlowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom usług IT przetwarzającym dane na 4BETTER.BIZ. W przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody, dane mogą zostać również udostępnione podmiotom współpracującym z 4BETTER.BIZ. 
 • Źródło pozyskania danych osobowych: Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych lub od podmiotów tworzących bazy na podstawie ogólnodostępnych informacji zawartych w szczególności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:  iod@neocraft.pl
 • Zakres pozyskanych danych osobowych: Administrator pozyskuje dane osobowe w szczególności w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia ich uzyskania. Dane mogą być przetwarzane przez dłuższy okres jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie oferowanymi produktami/usługami 
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: 4BETTER.BIZ nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Informacje dotyczące nagrywania rozmów:

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Nagrania rozmów są prowadzone dla celów podnoszenia jakości świadczonych usług, celów dokumentacyjnych (w szczególności udokumentowania udzielonych przez Państwa zgód, weryfikacji i obrony ewentualnych roszczeń), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów dostawcom usług IT przetwarzającym dane na 4BETTER.BIZ. 
 • Okres przechowywania: Nagrania rozmów będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku gdy nagranie stanowi dowód w postępowaniu, lub 4BETTER.BIZ powziął informacje, że może ono stanowić dowód w takim postępowaniu, może być ono przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. 
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Zgoda na nagrywanie rozmowy jest dobrowolna, jednakże niezbędna do prowadzenia rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na jej nagrywanie, prosimy o przerwanie połączenia. 
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: 4BETTER.BIZ nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych). 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez 4BETTER.BIZmoich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

4BETTER.BIZ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 49/10

60-842 Poznań

kontakt@4better.biz

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookie: Strona internetowa 4better.biz korzysta z plików cookie. Są to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej wykorzystywane do następujących celów optymalizacyjnych (ułatwiają korzystanie ze strony internetowej, np. zapamiętywanie odznaczenia komunikatów wyświetlanych na strony internetowej) oraz dla celów bezpieczeństwa. 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików Cookie na swoim urządzeniu, prosimy o zmianę ustawiania swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie 4better.biz

Pliki cookie zewnętrzne: 4better.biz wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie/analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych: 

• Google Ireland Limited – Google ReCaptcha – dla celów bezpieczeństwa

Więcej informacji na temat plików cookie mogą Państwo znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.